pedagogisk planering: Längd, omkrets, skala.

längd

Längd, omkrets, skala

 

Syfte
Genom ämnet matematik ska eleven utveckla kunskaper om och intresse för matematik och dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Eleven ska utveckla förmåga att;

·      Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·      använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.

·      föra och följa matematiska resonemang.

·      använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser.

·      Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar.

 

 

Centralt innehåll
 

·      Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter.

·      Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

·      Rimlighetsbedömningar.

·      Skala och dess användning i vardagliga situationer.

·      Metoder för hur omkrets kan kan bestämmas och uppskattas.

 

 

Verktyg
Vi kommer att utveckla kunskaper om taluppfattning genom att;

·      Mäta olika objekts längd och omkrets

·      använda olika verktyg för att mäta.  T ex linjal, måttband, tumstock, meterhjul.

·      Rita bilder i olika skala.

·      Mäta med hjälp av kroppsmått.

·      Mäta med gamla mått som fot, aln, famn..

·      Växla mellan olika enheter

·      Arbeta med förståelse för begreppen milli, centi, deci.

·      Arbeta i Eldorado, på nomp och med begreppskort.

·

 

 

 

 

 

 

Förmågor och kunskaper
 

Du ska utveckla följande förmågor och få kunskaper om;

 

·      grundläggande begrepp som används vi längd och skala.

·      Föra resonemang kring hur dessa begrepp förhåller sig till varandra.

·      Använda metoder för att mäta längder, räkna ut omkrets och skala.

·      Lösa problem i vardagsnära situationer genom att använda fungerande strategier.

 

 

 

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att;

·      använda de matematiska begrepp vi arbetar med

·      resonera kring dessa begrepp så att du visar att du vet hur de förhåller sig till varandra.

·      Mäta, räkna ut omkrets och rita objekt i olika skala.

·      Lösa problem med hjälp av olika strategier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Ped. planering engelska The body, clothes, colours.

Engelska

The body, clothes and colours.

 

Syfte
Undervisningen syftar till att eleverna ska få goda kunskaper i engelska språket och tilltro till sin förmåga att använda det i olika situationer.

Eleven ska utveckla sin förmåga att

·      formulera sig i tal och skrift.

·      Förstå och tolka talad engelska

 

Centralt innehåll
När vi arbetar med detta område kommer vi att arbeta med följande punkter i läroplanens centrala innehåll;

·      bekanta ämnesområden

·      Vardagliga situationer

·      Tydlig talad engelska

·      Muntliga och skriftliga instruktioner

·      Dialoger

·      presentationer

 

Verktyg
När vi arbetar med detta område kommer ni att öva;

 

·      engelska ord för kroppsdelar.

·      engelska ord för klädesplagg

·      repetera färger på engelska

·      fraser för att beskriva personer både skriftligt och muntligt.

·      läsförståelse av engelska texter.

·      att lyssna till talad engelska.

 

 

 

 

 

 

Förmågor och kunskaper
Vi kommer under arbetet att utveckla följande förmågor:

 

·      Att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska.

·      Att förstå tydligt talad och skriven engelska.

·      Att söka och välja texter på engelska från internet.

·      Att agera utifrån ett budskap som ges på engelska.

 

 

 

 

 

 

Bedömning
Under arbetets gång bedömer jag hur du utvecklar ovanstående förmågor. Jag bedömer också vilka strategier du använder när du talar och skriver engelska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg