Matris till arbetet med människokroppen.

Matris Biologi människokroppen

 

Människokroppen

Du.. Icke godkänd Godkänd Mer än godkänd
 

Dokumentera

 

Du har inte gjort några skriftliga dokumentationer om det vi arbetat med.

 

Gjort en kort skriftlig dokumentation om det vi arbetat med. Du har dokumenterat de undersökningar du genomfört med hjälp av illustrationer, tabeller och enkla anteckningar.

 

Gjort en tydlig skriftlig dokumentation om innehållet och fört anteckningar under arbetets gång. Du har gjort tydliga illustrationer, tabeller och anteckningar om de undersökningar du genomfört.
. Undersökningar

 

Du har inte visat att du har förmåga att genomföra undersökningar på ett systematiskt sätt.

 

  Du deltagit i undersökningar och genomfört dem systematiskt utifrån beskrivning.

 

Du har gjort undersökningar på ett systematiskt sätt och visat att du utifrån resultatet kan dra slutsatser och se samband.

 

Förmåga att se samband, resonera och dra slutsatser.

 

Du har deltagit på lektionerna men inte varit aktiv i diskussioner. Du har inte visat att du har förmåga att se samband.

 

Du har deltagit på lektioner, lyssnat och visat intresse. Du har svarat på frågor och visat förmåga att resonera kring hur människokroppen fungerar. Du kan namnge och placera några viktiga organ i människokroppen. Du har viss förmåga att beskriva hur de olika organen i kroppen samverkar.

 

Du har deltagit på lektioner, varit aktiv, lyssnat och visat intresse. Du har svarat på frågor och visat god förmåga att resonera kring hur människokroppen fungerar och hur den påverkas av olika faktorer. Du kan namnge och placera de flesta organ vi har i människokroppen. Du har förmåga att beskriva samband inom och mellan olika delar i kroppen på ett tydligt sätt.

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

pedagogisk planering: Längd, omkrets, skala.

längd

Längd, omkrets, skala

 

Syfte
Genom ämnet matematik ska eleven utveckla kunskaper om och intresse för matematik och dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Eleven ska utveckla förmåga att;

·      Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

·      använda matematiska begrepp och samband mellan dessa.

·      föra och följa matematiska resonemang.

·      använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för beräkningar och slutsatser.

·      Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar.

 

 

Centralt innehåll
 

·      Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter.

·      Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

·      Rimlighetsbedömningar.

·      Skala och dess användning i vardagliga situationer.

·      Metoder för hur omkrets kan kan bestämmas och uppskattas.

 

 

Verktyg
Vi kommer att utveckla kunskaper om taluppfattning genom att;

·      Mäta olika objekts längd och omkrets

·      använda olika verktyg för att mäta.  T ex linjal, måttband, tumstock, meterhjul.

·      Rita bilder i olika skala.

·      Mäta med hjälp av kroppsmått.

·      Mäta med gamla mått som fot, aln, famn..

·      Växla mellan olika enheter

·      Arbeta med förståelse för begreppen milli, centi, deci.

·      Arbeta i Eldorado, på nomp och med begreppskort.

·

 

 

 

 

 

 

Förmågor och kunskaper
 

Du ska utveckla följande förmågor och få kunskaper om;

 

·      grundläggande begrepp som används vi längd och skala.

·      Föra resonemang kring hur dessa begrepp förhåller sig till varandra.

·      Använda metoder för att mäta längder, räkna ut omkrets och skala.

·      Lösa problem i vardagsnära situationer genom att använda fungerande strategier.

 

 

 

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att;

·      använda de matematiska begrepp vi arbetar med

·      resonera kring dessa begrepp så att du visar att du vet hur de förhåller sig till varandra.

·      Mäta, räkna ut omkrets och rita objekt i olika skala.

·      Lösa problem med hjälp av olika strategier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg